Informačná povinnosť

GalvafinItaly,.s.r.o.

Placová 967/52, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35911034

 

Mobil:      0910 926 050

mail: galvafin@gmail.com

 

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Pre potreby tejto informačnej povinnosti sa rozumie:

Prevádzkovateľom: GalvafinItaly,.s.r.o., Placová 967/52, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35911034

 

Osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo


1.2 Prevádzkovateľ Galvafin-Italy, s.r.o.ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.


1.3 Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len \"Nariadenie\");


1.4 Účastník je fyzickou a právnickou osobou, ktorá je klientom  prevádzkovateľa.


1.5 Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje toto webové sídlo za účelom predaja služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov:


 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou služieb prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.2 Účely a doby spracovania osobných údajov


2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
 -  Poskytovanie služieb:


   a) Osobné údaje budú spracované po dobu spolupráce medzi  prevádzkovateľom a účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu.
 2.2 Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.)

 1. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom.
 2. Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 

2.3 Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa:

a) Účinná obhajoba v prípade sporu.

Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

 1. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Ak prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb účastníkovi.

 2.4Marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa:

 1. Zasielanie ponúk: zasielanie zvýhodnených ponúk za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom.
 2. Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

 2.5 Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

    2.6 Správca je prevádzkovateľom webového sídla..


3 Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ klient neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku 6.2. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný klient. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje klienta tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
   

 


4 Práva účastníka súvisiace so spracovaním


4.1 Práva účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom;
 b) na opravu poskytnutých osobných údajov;
 c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
 d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 f) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 g) právo na odvolanie súhlasu.

 1. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese galvafin@gmail.com
 2. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. 6.2 ods. 6.2.1 bod. 1, 2, 3 s výnimkou b) v bode 3 čl. 6.2, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.
 3. V prípade, že by sa účastník domnieval, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   a) požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresugalvafin@gmail.com

 b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu galvafin@gmail.com aby prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje účastníka. Ak nevyhovie prevádzkovateľ námietke, má účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4.5. Ak uplatní účastník právo podľa tohto článku, je prevádzkovateľ povinný    odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti prevádzkovateľom.

4.6 Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku 6.4., Bodu 1

a) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

4.7 Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku 6.4., Odsek 1, má prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku 6.4, Odsek 1 prijatá.
4.8 Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

 

 

5 Záver ochrany osobných údajov

 5.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi účastníkom a prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 5.2 Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 5.3Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.


Pri realizácii úloh apovinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností (napríklad pri výkone kontroly alebo auditu) Údaje od tretích strán nezískavame.

Pri spracúvaní osobných údajov  ste dotknutou osobou, t. j. osobou oktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež vrámci plnenia povinností spoločnosti ako zamestnávateľa, ak stenapríklad rodinným príslušníkom zamestnanca spoločnosti alebo jemu blízkou osobou. Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh apovinností spoločnosti.

Právo podať návrh na začatie konania oochrane osobných údajov -ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

 

Spoločnosť na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07

Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

https://dataprotection.gov.sk.

Vprípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok)